Visie

Welbevinden

De Regenboog wil een warme en veilige thuishaven zijn voor iedereen. Een POSITIEF EN VEILIG KLASKLIMAAT zien we als een voorwaarde om tot leren te komen. Met een gedragen visie willen wij als ‘warm’ schoolteam zorgen voor elk kind.

Met een participatief beleid bewaken we sterk het welbevinden van onze kinderen en ook van onze leerkrachten en ouders. Resultaten van bevragingen en overlegmomenten met o.a. onze leerlingenraad, leerkrachten en ouders, bepalen mee onze koers.

Onderwijs op maat

Vaak heeft een kind specifieke leernoden. In De Regenboog erkennen we elk kind in zijn unieke persoonlijkheid en streven we naar een optimale en GEDIFFERENTIEERDE LEERBEGELEIDING: onderwijs op maat van het kind. We denken bewust na over de noden van elk kind en wat de school hierin kan betekenen om zoveel mogelijk kansen te bieden tot maximale ontplooiing. Door zowel methodegebonden als centrale toetsen en observaties volgen we onze leerlingen systematisch op.

Bij deze leerbegeleiding zien we ons onderwijskundig team, de ouders en het CLB als onmisbare partners.

Actief leren

Het ‘ervaren met het lichaam’ is een vereiste om de ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren. We baseren ons hierbij op de principes van Bodymap, die in onze dagelijkse werking verweven zitten. Dit evolueert naar actief leren met o.a. hoekenwerk en spelend leren. Bij het leerproces draait immers alles om BETROKKENHEID.  Wie ‘goesting’ heeft om te leren, leert beter.

We doen er alles aan om die ‘goesting’ levend te maken en bij onze leerlingen de intrinsieke motivatie aan te wakkeren:

  • betekenisvolle contexten
  • bewegend leren: ervaren met het lichaam (Bodymap) en actief leerstof inoefenen
  • thematisch werken
  • aanschouwelijke en diepgaande beleving (o.a. digitaal bord)
  • leesplezier en –motivatie aanwakkeren

Sociale vaardigheden

Het is de uitdaging van de toekomst én onze missie om ‘SAMEN TE LEREN SAMENLEVEN’.
Kinderen met goede sociale vaardigheden kunnen beter samenwerken en conflicten op een goede manier oplossen. Ze kunnen initiatief nemen en hebben controle over hun emoties. Ook kunnen ze goed inschatten wat gewenst gedrag is en zich daarop aanpassen. Wanneer sociaal gedrag in de klas wordt gestimuleerd, zitten kinderen beter in hun vel en presteren ze beter. Vanaf de kleuterschool werken we doelgericht aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en empatisch vermogen.

Pagina's: Visie